ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలలో పాల్గొనవలసిందిగా సినీ ప్రముఖులకు ముఖ్యమంత్రి పిలుపు