తిరుపతి నగర సుందరీకరణకు పనులు వేగంతంచేయండి: నగరపాలక సంస్ధ కమీషనరు