ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు యథాతథంగా తిరుపతిలో డిసెంబర్‌ 27,28,29 తేదీల్లో : ముఖ్యమంత్రి